اعتراف یک خطی

درخواست حذف این مطلب

باید اعتراف کنم از این که خدا با آدم (فرد/جامعه) تعارف نداره خوشم میاد.


بعدنوشت: فکر می کنم دین داری بیش از حد علمی-پژوهشی من نیاز به یه درجاتی از جنون داره...